PRIVACY STATEMENT


Toepassingsbereik
Dit privacy statement is van toepassing op de website van Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. onze dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren op deze website.

Algemeen
Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte
persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). In de zin van de Wbp is Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV.aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Op onze contactformulieren laat u gegevens achter. Dergelijke gegevens omvatten de NAW gegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens.

Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– om met u in contact te treden nadat u het contactformulier heeft ingevuld;
– om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature;
– Het uitvoeren van de opdracht Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. heeft verstrekt.

Bewaartermijn
Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:
– In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via
het contactformulier onverwijld verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is in het kader van een juridisch conflict of om op enigerlei wijze verdere juridisch bijstand te verlenen;
– In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
– In het kader van de vervulling van de opdracht 7 jaar na afsluiting en archivering van het dossier.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. hecht veel waarde aan de persoonsgegevens die wij verwerken.
Beveiliging van uw persoonsgegevens is dan ook een belangrijk speerpunt binnen ons privacy
beleid. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wanneer u uw
persoonsgegevens op het contactformulier achterlaat, dan doet u dat altijd met een beveiligd
tot stand gekomen verbinding.

Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Indien de bezoeker na wijziging van
het privacy statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy
statement op dit gebruik van toepassing.

Recht op inzage en correctie
Indien u een relatie met ons kantoor heeft, kunt u op schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw
persoonsgegevens. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan
kun u ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Dit doet u door te
mailen naar info@loodgieterdenboer.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan dit privacy en cookie statement. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden zal de meest
recente versie op de website van  Loodgietersbedrijf Gebrs. den Boer BV. worden gepubliceerd. Het is aan te bevelen dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte
raakt van de aangebrachte wijzigingen. De onderstaande aanduiding geeft de meest recente
versie weer